Chinese Female Names – Chinese Names for Girls

Chinese Female Names: Expecting a baby girl and want a Chinese girl name for her?  I am sure that’s why you are here.

There are times we want to associate ourselves with a certain origin. If your origin is from China, you would want a Chinese name for your baby girl.

If you are searching for a Chinese name for girl with meaning, your search ends here.

In this post, you will find Chinese names for girls, Chinese Female Names, Most Common Chinese Female Names, Chinese Name for Girl with Meaning, and more. The Chinese names can be translated into English.

Pick one of the names that you feel is good for your baby girl.

Chinese Female Names

Xiuying – Beautiful flower
Xingjuan – Lucky and beautiful
Jiaying – Good and clever
Chenguang – Morning glory
cuifen – Emerald fragrance
Meirong – Beautiful countenance
Changying – Flourishing and lustrous
Qingge – Love song

Xiaoqing – Blessed with intelligence
Xiaoling – Little jade tinkling
Xiaoli – Intellectual
Qingzhao – Clear understanding
Qiuyue – Autumn moon
Baozhai – Stockade of treasures
Meixiang – Beautiful fragrance

Chuntao – Spring peach
Jingfei – Quiet not
Lijuan – Beautiful and soft
Xifeng – Flourishing phoenix
Biyu – Jasper, the precious stone
Zongying – Following talent
Jinghua – Leek flowers
Huian – Obliging and quiet
Meissen – Plum fragrance

Meixiu – Beautiful grace
Huifang – Kind and fragrant
Dandan – Cinnabar
Shuchun – Pure beauty
Huiling – Wise jade tinkling

O-huang- Beauty-august
Jinjing – Bright, clear, crystal
Xiurong – Beautiful glory
Qiaolian – Clever always
Meifeng – Beautiful wind

Hai – From the sea
Rong – Thrive
Ehuang – Beautiful
Qiao – Pretty
Fen-Fang – Fragrant
Qingling – Lucky years
Xiaodan – Little dawn

Meihui – Beautiful wisdom
Bo – Precious
Lanfen – Scent of an orchid
Liang – Bright
Song – Pine tree
Ling – Spiritual
Xiu – Beautiful
Yi – Profit
Le – Joy

Alix – Dignified
Jun – Truth
Caihong – Rainbow
Liqiu – Beautiful autumn
Ninghong – Tranquil, red
Lihua – Beautiful/elegant
Mingyu – Bright jade
Lanying – Blue quartz

Lifen – Fragrant flower
Xue – Snow
Shun – Of good nature
Bik – Jade
Chin – Golden
Lee – Plum
Yu – Jade or rain
Hualing – Flowery tuber

Xiulan – Beautiful orchid
Bao – Gem
Li na – Beautiful/graceful
Da xia – Hero
Fu – Rich
Yin – Shade
Min – Smart

Jiayi – Auspicious
Hee – Lotus flower
Zheng – Classy
Daiyu – Black jade
Dong-mei – Winter plums
Qiaohui – Wise

Chinese Names for Girls

Li mei – Beautiful plum blossom
Zhen – Innocent
Hua – Flower
Huiqing – Good luck
Zhong – Loyal
Xiaolian – Little lotus
Xiaotong – Morning redness
Mei – Beautiful

Qiu – Fall
Zhen-zhen – Previous
Mingzhu – Bright pearl
Liling – White jasmine
Luli – Dewy jasmine
Wang li – Monarch; logic
Li jing – Beautiful spirit
Weici – Preserving love
Liena – As beautiful as a lotus flower

Far – Flower
Suyin – Simple sounding
Lim – From the forest
Eu-meh – Gorgeous
Nuo – Kind
Chu-hua – Spring
Jing – Bird
Xiang – Good luck
Mei xing – Beautiful star
Hong – Red
Mei zhen – Beautiful pearl

Xiaohui – Little wisdom
Jilpa – Mentor
Jie – Clean
Yue – Moon
Chao-xing – Morning star
Chang-chang – Flourishing
An – Peaceful
Liqin – Beautiful harp
Yanlin – Beijing forest

Yanyu – Yan jade
Qing – Green-Blue
Wei – The one
Nuying – Female flower
Fan – Mortal
Yingtai – Flower terrace
Lien – Lotus
Huan – Joy

Chinese Name for Girl with Meaning

Xiuying – Brave and beautiful
Fang – Virtue, fragrance
Jing – Tranquil or peaceful
Lei – Mound of rocks, great, thunderous
Li – Strength, pretty or beautiful
Min – Clever or quick
Ai – Lovable

Ah Lam – Peace
Baozhai – Pprecious hairpin
Chu Hua – Chrysanthemum
Chyou – Autumn
Daiyu – Black jade
Fen – Scent
Ju – Daisy

Lan – Orchid
Liling – Sound of white jasmine
Mei – Gorgeous, plum
Nuo – Gracious
Shu – Warmhearted
Ting – Enduring
Zhan – Valuable, genuine, innocent

Ah-lam – Peace
Ning – Peaceful person
Mu – Admired
Lei – Thunder
Gho – Inspirational
Fung – Bird
Chunhua – Spring flower

Rou – Mild
Yun – Of the clouds
Cheng – Accomplished
Shu – Kind
Jiao – Tender
Hui-ying – Smart
Tu – Mapping
Meilin – Plum jade
Lian – Beautiful willow

Lan – Orchid
Cong – Intelligent
Li hua – Beautiful pear blossom
Yunru – Charming
Jia Li – Good and beautiful
Lai – Future
Yuan – Shining peace
Ah cy – Lovely

Jia – Favorite person
Heng – Lasting
Genji – Like god
Huifen – Smart and fragrant
Chen – Dawn
Ju – Daisy
Shuang – Jolly
Shan – Mild

Fang – Good-smelling
Wen – Literate
Ruolan – Like an orchid
Peizhi – Beautiful iris
Ying – Clever
Zhilan – Iris orchid

Shui – From the water
Guang – Glorious
Fangsu – Fragrant flower
Peijing – Beautiful luxury
Yong – Courage
Mingxia – Bright glow

Most Common Chinese Female Names

Chu – Pearl
Kwong – Broad
Loi – Thunder
Shihong – World is red
Chow – Summertime
Li – Plums
Bi – Green Jade

Hop – Consistent
Ting – Graceful
Ming – Enlightened
Niu – Girl
Lin – Beautiful jade
Tung-mei – Winter plums
Ping – Level minded
Diu – Practical

Xia – Rosy clouds
Chang – Free
Tai – To map
Qiang – Red rose
Meili – Beautiful, graceful
Fen – Scent
Ai – Love

Ru – Learner
Li wei – Beautiful/graceful
Meiling – Plum jade
Yan – Swallow (bird)
Wang fang – Monarch; beautiful
Da-chung – Long spring
Chun – Spring birth
Fa – Send
Mey – Pretty

Shi – Truth
Zhi – Wise
Bai – Purity
Ya – Graceful
Li-mei – Beautiful plum flower
Na – Elegant
Feng – Maple
Zhu – Bamboo

Yuming – Jade brightness
Hu – Tiger
Han – Country
Jiang – River
Qinyang – Sunshine of the heart
Susu – Quiet
Liu – Flowing

Xiaofan – Little ordinary
Qi – Emerging
Chan-juan – Moon
Nuan – Friendly
Zan – Supporting
Juan – Graciousness
Mei lien – Beautiful lotus