Chinese Names for Boys – Cool & Rare

Chinese Names for Boys: A good number of Chinese love to trace their ancestral roots by the use of names. They also preserve their culture and tradition bypassing the ancient names to the new generation.

If you are searching for Chinese Names for Boys or Chinese Male Names and Meanings, then you are in the right place.

When it comes to Chinese Baby Boy Names, there are so many names to choose from. Give your baby boy a cool Chinese boy name.

From Chinese Names for Boys, Chinese Boy Names, Chinese Popular Boy Names, Cool Chinese Boy Names, Rare Chinese Male Names, Chinese Baby Boy Names to Chinese Male Names and Meanings, I am sure you are going to get an ideal name for your baby boy.

Chinese Names for Boys

Zhen
Tu
Qiang
Taio
Xing
Dewei

Jiang
Jia
Lim
Bao
Chia-Hao
Jin
Guang

Feng
Hui
Shuo
Delun
Chun
Shufen
Li Jie
Wang Lei
Dingbang
Chang

An
Dishi
Qing yuan
Chen
Ru
Liang
Haoran
Manchu
Kang
Hua

Chung
Xing-fu
Qiu
Cheung
Rong
Chao
Hong
Ling

Barde
Shui
Ushi
Kuo
Jiao-long
Ping
Mei-hui
Hao
Shu-hui

Zhang Wei
Shan
Yat-sen
Ai
Peng
Caihong
Ming

Zhao
Fai
Lan
Song
Mencius
Shing
An Na

Chinese Boy Names

Gang
Bai
Chia-Hao
Mingyu
Haoran
Niu
Zihan
Fu

Junjie
Xiaobo
Huan
He
Weisheng
Weimin

Qiang
Liang
Tingfeng
Fu
Mingli
Peizhi
Longwei

Bo
Aiguo
Lowei
Kai
Ming
Jinhai
Honghui

Chih-Ming
Chao
Yuze
Nianzu
Wu
Gen
Da
Guo

Chih-Cheng
Qiu
Lin
Dong
Jin
Guozhi
Chen
Lei

Chun-Chieh
Bowen
Jian
Zixuan
Tao
Hao-Yu
Bohai

Mengyao
Shi
Gang
Yuxuan
Qiqiang
Jia
Cheng

Zihao
Ying
Liqin
Yang
Heng

Hong
Feng
Wei
De
Wen
Fang
Geming
Hai
Jing

Guangli
Zhiqiang

Xiang
Meilin
Ping
Chang
Gui
Rong

Chinese Popular Boy Names

Guóhuá
Yǔxuān
Hàorán
Jiànpíng
Míng
Zǐháo
Jiànhuá

Yǔháng
Píng
Zǐmò
Démíng
Jūn

Hépíng
Xiùyīng
Hàoyǔ
Yìchén
Zhìmíng
Yǔchén

Cool Chinese Boy Names

Shuchang
Tianyu
Haoyu
Lingyun
Zhiyuan
Xuesong

Sile
Yangfang
Junfeng
Lixin
Xiyang
Yulong

Haitao
Fenhua
Yufei
Yuze
Sicong
Qianfan

Rare Chinese Male Names

Wang Yong
Chin
Li Qiang
Wang Wei
Ning

Ju-long
Bence
Lee
Hou
Li jun
Qu

Jig
Blaike
Jing
Jie
Koshing

Bambang
Bengt
Bolin
Jiao Long

Chinese Baby Boy Names

Shen
Yong
Hao-Yu
Wei
Guo

Ye
Liko
Xiu
Shuang
Zihan
You
Bo

Kong
Wang
Aiguo
Chih-Cheng
Li wei
Fa

Dong
Shi
Zixuan
Yuxuan
Yi
Kai
Jun

Xiang
Hu
Li jei
Long
Chaun
Li

Zhang Yong
Jian
Da-Fu
Cong

Tao
Hop
Yuan
Bowen
Syaoran

Chinese Male Names and Meanings

Guowei –  State preserving
Ming-hua –  Elite
Fan – Mortal but lethal
An – Peace
Benjimen/ Benyamin –  Son of the Right Hand
Jianjun –  Building the army
Horacio –  Timekeeper

Weiyuan –  Preserving depth
Wencheng –  Refinement accomplished
Xiu –  Cultivated
Luo –  Camel
Shan –  Mountain
Zenguang –  Increasing brightness
Cheng –  Accomplished
Liwei –  Greatness

Tao –  Great waves
Aiguo – Patriotic
Yang –  Model
Wing –  Glory
Zhengzhong –  Upright and loyal
Zemin –  Favor to the people
Bartolomeo –  Farmer’s Son

Quan – Spring of water
Huang –  Bright yellow
Fuhua –  Fortune flourishing
Bai –  White
Xianliang –  Worthy brightness
Heng –  Eternal

Shoushan –  Longevity mountain
QI –  Wondrous
Boqin –  Win respect
Jaw-long –  It means like a dragon
Qingsheng –  Celebrating the birth
Huojin –  Fire metal
Ming-tun –  Heavy

Zhang Yong –  Extend
Shunyuan – A Mongol ruler
Enlai – Favour is coming
Park –  The cypress tree
Minsheng –  Voice of the people
Duyi – The one
Yongnian –  Eternal years

Shaiming – Sunshine
Berthold –  Renowned Leader
Zhen – Astonished
Zhu –  Red
Chaoxiang –  Expecting fortune
Guozhi – May the kingdom heal
Ming –  Engrave
Hui –  Clever

Jian – Indefatigable
Xin –  New
Siyu –  Thinking of the world
Chenglei –  Become great
Chao – Victory
Yunru –  Cloud like
Zhihuan –  Ambitious
Qiao –  Handsome person

Guotin –  Firm
Changpu –  Forever Simple
Yusheng –  Jade birth
Zhong –  Loyal
Hai –  Sea
Minzhe –  Sensitive and wise
Le –  Joy
Dong –  Winter

Sueh-yen –  Harmonious
He – Harmonious
Shilin –  Intellectual
Zian –  Self peace
Hop – Considerate
Dingxiang –  Stability and fortune
Wei –  Greatness

Hung –  Great
Liang – Bright and clear light
Bao – Treasure
Da –  Intelligent
Qing – Blue sky
Ling – Clever
Liu –  Flowing
Hongqi –  Red flag
Wenyan –  Virtuous

Kang – Prosperity and good health wishes
Fa –  Setting off
Geming – Revolution
Fang – The right one
Delun –  An impartial person
Genghis –  Universal ruler
Qingshan –  Celebrating the goodness

Mencius –  Power
Chanming –  Forever Bright
Bergin –  Lives on the Hill
Binyamin –  Ploughman
Huan – Joy
Yanlin –  Beijing forest
Guang – Glory
Donghai –  Eastern Sea

Bingwen –  Cultivated
Yaochuan –  Honoring the river
Jiao-long –  A scaled Dragon
Zixin –  Self-confidence
Yongzheng –  Forever upright
Deli –  Virtuous
Liu – The willow
Jianyu –  Building the Universe

Disung –  Truthful person
Weizhe –  Great sage
Bojing – Gentle waves
You – Abundance
Chang – Old
Dai –  Large
Gen – As strong as a root

Shirong –  Scholarly honor
Yunxu –  Cloudy emptiness
Bik –  Strong
Zhixin –  A man of ambition